Domovní instalaceReklamní leták

Stáhněte si náš aktuální reklamní leták.


Plynoinstalace


Plynoinstalaci Vašeho domu Vám dodáme od projektové dokumentace až po uvedení do provozu a servis Vašich spotřebičů.

Plynoinstalatérské práce:

 • Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
 • Pravidelné prohlídky, čistění a servis plynových spotřebičů
 • Vypracování projektové dokumentace, vč. schvalovacích řízení
 • Revize a vložkování komínů pro plynové spotřebiče nerezovými vložkami 

 

Jak postupovat při zřízení odběrního plynového zařízení (dále OPZ):

 1. Vyplňte a odešlete dotazník JMP (jihomoravské plynárny), dole ke stažení
 2. K žádosti je vhodné přiložit situační výkres umístění OPZ, vyznačení hranic obecních a soukromých pozemků v trase předpokládaného plynovodu a přípojky s uvedením měřítka. Následně Vám JMP vydá do 30 dnů stanovisko.
 3. Umístění hlavního uzávěru plynu (dále HUP) požeduje JMP řešit tak, aby byl zajištěn přístup z obecního pozemku. Je-li přístup možný pouze ze soukromého pozemku, vydá JMP podmínky ke zřízení OPZ
 4. Po vydání souhlasu o připojení k distribuční soustavě, můžete zadat zpracování projektové dokumentace.
 5. Projektová dokumentace, tři paré je předkládána k vyjádření projekční kanceláři JMP. Dvě paré s vyjádřením JMP předložte místně příslušnému stavebnímu úřadu, se žádostí o vydání ke stavebnímu povolení. 
 6. Po vystavení stavebního povolení je možné začít s realizací domovního plynovodu.
 7. Před započetím prací je vhodné rozmyslet si detail umístění plynoměrné skříňe. Je-li plynoměrná skříň součástí plotové zídky, založit ji v místech umístění skříně, s vynecháním prostoru pro přípojku plynu směrem k hlavnímu řádu a k domu.

Případné dotazy, Vám zodpovíme na tel.č.: 608 760 207

                           

Zemní plyn:

Zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze dovést až ke spotřebiteli a použit jako ušlechtilou formu energie - bez přeměn, jež jsou obvykle spojeny s energetickými ztrátami a znečištěním životního prostředí.

 • Zemní plyn patří k nejekologičtějším zdrojům energie současnosti
 • Celkové zásoby zemního plynu jsou odhadovány na cca 400 bilionů m3, což by při úrovni současné spotřeby vystačilo téměř na dvě staletí.
 • Zásoby plynu na rozdíl od ropy neklesají, ale naopak rostou. Zemní plyn se tvořil v průběhu mnoha fází vývoje Země a vznikal postupným rozkladem organického materiálu při vzniku uhlí (zemní plyn karbonský) a ropy (zemní plyn naftový). Pod povrchem země je uložen v pórovitých horninách.
 • Zemní plyn je k dispozici zákazníkům 365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně
 • Přepravní a distribuční systém zemního plynu je nezávislý na klimatických podmínkách a veřejných komunikacích.
 • Výstavba plynovodních zařízení je spojena s minimálním negativním vlivem na životní prostředí, neboť díky svému podzemnímu uložení nenarušují ráz krajiny a půda se vrací ke svému původnímu účelu
 • Využívání zemního plynu přináší spotřebitelům v porovnání s tuhými palivy zvýšení komfortu bydlení. Odpadá řada činností např. objednávání paliva, jeho skladování, které je spojené s velkými nároky na prostor atd.
 • Zemní plyn umožňuje ekonomický provoz, který si regulují sami odběratelé pomocí plynových spotřebičů a udržování požadovaných teplot vytápěných místností v průběhu dne, týdne, včetně snižování teploty v noci či v době nepřítomnosti osob
 • Spotřebu si může zákazník snadno ověřit na svém plynoměru
 • Zemní plyn se řadí mezi paliva s vysokou výhřevností
 • Zemní plyn má mnohostranné využití
Dokumenty ke stažení